واحد منابع انساني

وظيفه اين واحد شناسايي، ارزيابي، گزينش و استخدام نيروي انساني متناسب با نياز ساير واحدها ميباشد.