واحد مالي و حسابداري

ارزيابي صورتهاي مالي شركت همانگي با مديريت در راستاي اجراي سيستم هاي پاداش و تنبيه نقدي، رسيدگي بموقع حساب مشتريان از وظايف اصلي اين واحد است.