واحد تحقيق و توسعه

اين واحد با ارتباطات تنگاتنگي كه با واحد بازاريابي دارد اقدام به تحقيق و شناسايي محصولات و خدماتي ميكند كه در آينده سازمان و رشد و توسعه آن در فضاي رقابتي به سرعت در حال تغيير نقشي اساسي دارد.