واحد بازاريابي و فروش

قلب تپنده هر سازماني واحد بازاريابي آن است، اين واحد با استفاده از مديران و سرپرستان با تجربه و تحصيلات آكادميك اين حوزه به خوبي نيازهاي بازار هدف را شناسايي كرده و با ديدگاه ارائه مزيت به مشتريان ارتباطات بلند مدت كه به سود دو طرف است برقرار ميسازد.