antiage

یک کوکتل مناسب برای درمان چین و چروک ها

این کوکتل از طریق پپتایدهای فعال بیولوژیکیاز عصاره خاویار باعث درمان پوست در جلسات اولیه می شود.

از مزایای دیگر این کوکتل آبرسانی و تریک کلاژن نوع یک در پوست می باشد.

بهبود چین و چروک های عمیق

تقویت کلاژن نوع یک

تجدید ساختار پوست

جلوگیری از روند پیری پوست

بهبود الاستیته پوست